Vedtekter for Engerdal Motor Historiske Klubb

Vedtatt 16.10.2011
- endret på årsmøtet 01.03.2020

 

§1 Klubbens navn:

Engerdal Motor Historiske klubb. Forkortet EMHK.

 

§2 Klubbens formål:

1. å bidra til oppsporing, restaurering og bevaring av kjøretøyer og motorer av historisk interesse.

2. å arbeide for økt kunnskap om, samt større interesse og forståelse for slike objekter og motorer.

3. å sikre tekniske data og samle inn og bearbeide historiske data vedrørende objektene, så som opplysninger om deres tidligere eiere, sjåfører o.a, samt kjøretøyhistorie generelt.

4. å arrangere og delta i turer og konkurranser for slike kjøretøyer.

5. å samarbeide med andre klubber og organisasjoner med felles interesse for arrangementer o.l, samt for sterkere å kunne tale felles sak vis a vis myndighetene.

 

§3 Besluttende organ:

Generalforsamlingen er klubbens øverste myndighet og beslutningsorgan. Klubbens ledelse og drift skal ivaretas av et valgt styre som skal bestå av leder og fire styremedlemmer. Valgperioden er på to år hvor det velges to medlemmer hvert år. Leder velges separat for ett år. Det kan også velges en kasserer separat. Hvis et eksisterende styremedlem velges som leder, gjennomføres suppleringsvalg. Valgkomiteen består av to personer som velges for to år, slik at ett nytt medlem inntrer hvert år. Den som sitter andre året blir leder. Det velges ett varamedlem til styret for to år om gangen. Generalforsamlingen kan opprette underkomiteer og funksjoner. Det velges to revisorer hvert år.

§4 Vilkår for medlemskap:

Klubben er åpen for personer som eier eller har interesse for motorhistorie. Ett hvert medlem plikter å rette seg etter de vedtekter som til enhver tid gjelder for EMHK.

 

§5 Kontingent:

1. Generalforsamlingen fastsetter medlemskontingenten.

2. Kontingenten deles opp i junior, øvrige familiemedlemmer og hovedmedlem. Junior medlemskap kan tegnes fram til det året de fyller 18 år.

3. Medlemmene plikter å betale kontingent og andre økonomiske forpliktelser vedkommende har pådratt seg til EMHK innen satte tidsfrister. Dersom et medlem melder seg ut eller blir ekskludert fra klubben kan medlemskap gjenopptas etter gjeldende søknadsprosedyre. All tidligere skyldig kontingent skal være betalt og eventuelt annet økonomisk mellomvære skal være oppgjort før gjenopptak.

 

§6 Opphør av medlemskap:

Medlemskap kan kun opphøre ved skriftlig utmeldelse. Styret kan utestenge eller ekskludere medlemmer som grovt eller på annen måte anses uskikket til å være tilsluttet klubben.

 

§7 Generalforsamlingen:

 Generalforsamlingen avholdes innen utgangen av mars hvert år. Endelig innkalling fastsettes av styret og informeres medlemmene senest 14 dager før møtet. Generalforsamlingen skal behandle: Årsberetning, regnskap, revisjon, medlemskontingent, valg, aktivitetsplan samt innkomne saker fra medlemmene. Votering avgjøres ved vanlig flertall. Endringer av vedtekter avgjøres ved 2/3 av de frammøtte. Varsel om møte sendes ut 4 uker før møtet skal avholdes, saker som vil behandles må være inne hos styret minst 3 uker før. Oppsigelse av verv må være valgkomiteen i hende minimum tre uker før årsmøtet.

§8 Stemmerett:

 Alle medlemmer med betalt medlemskap har stemmerett på generalforsamlingen. Hvert medlem kan stemme med inntil 2 fullmakter.

 

§9 Oppløsning:

 EMHK kan besluttes oppløst på Generalforsamling ved ¾ dels av medlemmenes totale stemmetall på lovlig innkalt Generalforsamling. Er det ikke tilstrekkelig som møter, innkalles det med 14.dagers varsel til ny Generalforsamling og det vedtas da med simpelt flertall. Det gjøres samtidig vedtak om hvordan klubbens eiendeler og aktiva fordeles. Hvert medlem kan stemme med inntil 2 fullmakter.