Innkalling til årsmøte for 2019

Innkalling til årsmøte for 2019

Publisert av Ralf Edstrøm den 16.02.20.

Engerdal motorhistoriske klubb avholder årsmøte på Raumastua på Drevsjø,

søndag 01.03.2020 kl 1900.

 

Vi ønsker alle medlemmer velkommen til årsmøte og generalforsamling og håper at mange møter opp!

 

-Sakliste:

  • Godkjenning av innkalling og sakliste.
  • Valg av møteleder.
  • Valg av referent.
  • Valg av to protokoll-underskrivere.
  • Årsmelding.
  • Regnskap.
  • Medlemskontigent.
  • Valg.
  • Aktivitetsplan.
  • Innkomne saker fra medlemmene. (Se vedlegg)

 

Det vil bli bevertning på møtet

Velkommen.

 

For styret :

Ralf Edstrøm

 

Innkomne forslag til årsmøtet for Engerdal motorhistoriske klubb 01.03.20

 

På årsmøtet for 2018 fikk styret i oppgave å se på vedtektene og foreslå endringer i disse. Dette gjaldt spesielt en presisering av valgtidspunkt og valgperiode for medlemmene i styret.

For å sikre god kontinuitet i styret og for å tilpasse vedtektene til dagens styresammensetning foreslår styret i EMHK følgende endringer i vedtektene:

Forslag til endring av vedtektene § 3:

Generalforsamlingen er klubbens øverste myndighet og beslutningsorgan. Klubbens ledelse og drift skal ivaretas av et valgt styre som skal bestå av leder og fire styremedlemmer. Valgperioden er på to år hvor det velges to medlemmer hvert år. Leder velges separat for ett år. Det kan også velges en kasserer separat. Hvis et eksisterende styremedlem velges som leder, gjennomføres suppleringsvalg. Valgkomiteen består av to personer som velges for to år, slik at ett nytt medlem inntrer hvert år. Den som sitter andre året blir leder. Det velges ett varamedlem til styret for to år om gangen. Generalforsamlingen kan opprette underkomiteer og funksjoner. Det velges to revisorer hvert år.

Forslag av endring av vedtektene § 7:

Oppsigelse av verv må være valgkomiteen i hende minimum tre uker før årsmøtet.

 

Endringer står i uthevet skrift. Endringer av vedtekter avgjøres ved 2/3 av de frammøtte på årsmøtet. Hvert medlem kan stemme med inntil 2 fullmakter

 

Forslag til aktivitetsplan

Forslagsstiller Ole Kveen Brustad:

Foreslår et traktor-cruise til sommeren. Fortrinnsvis for veteraner 30 år og eldre. Vi kan kjøre ut fra flere steder (Ega grind) og møtes for eksempel på Engerdalssetra, for rundkjøring/cruise/konkurranser, kos og grill. Det må ikke bli for langt å kjøre selv om invitasjonen går til hele kommunen. Dette er blitt enormt populært i broderlandet.

 

Styret legger fram forslag til aktivitetsplan. Det innkomne forslaget fra Ole behandles separat og legges eventuelt inn i årsplanen. Det er mulig å komme med forslag til endringer på årsmøtet. Årsplanen vedtas av generalforsamlingen.

Årsmeldingen for 2019 legges fram på årsmøtet for godkjenning av generalforsamlingen